Beviljade anslag

Anslag 2016

Stiftelsen beslutade våren 2016 att dela ut ca MSEK 5,7

Marcus Skarpsvärd
SEK 800 000
Fortsättningsanslag doktorandstudier ytterligare 2 år

Aryo Makko
SEK 90 000
European Neutrality and the Kremlin during the Cold War

Ingrid Berg
SEK 60 000
Kalaureia 1894. A cultural history of the first Swedish excavation in Greece

Per Åhblom
SEK 120 000
Doktorandstudier rörande betydelsen av kapitalmarknadsinteraktion för tolkning av finansiella siffror

Ylva Bäckström
SEK 60 000
Gruvarbete under tidig modern tid - arbetsskador och hälsa med utgångspunkt i skelettmaterial

Jannete Hentati
SEK 60 000
Avhandlingstitel: Skolan utom sig. Ordning och (o)reda bland lärare i Malmö och Marseille

Mari Eyice
SEK 30 000
Forskningsvistelse vid Faculty of History, Cambridge

Sally Alexandra Longworth
SEK 800 000
Tystnaden däremellan - Yttrandefrihet i kris och konflikt

Per Andersson
SEK 800 000
Towards the Networked Society

Leif Landen
SEK 50 000
Fransk konst och dikt - vyer från romantiskt 1800-tal

Per Nilsson
SEK 80 000
Brukade bilder. Om de sydskandinaviska hällristningarnas betydelse och brukande efter bronsålderns slut

Gunnar Lantz
SEK 40 000
Konsumtionsbeskattningen och välfärdsstaten. Inkomstfördelning och skatte-progressivitet i Sverige 1958-2015 med hänsyn till konsumtionsskatternas inverkan.

Karl Gustafsson
SEK 800 000
Doktorandstudier rörande internationella relationer i Östasien

Eva-Marie Letzter
SEK 100 000
Med ett öga för publiken: Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, ca 1340-1500

Sara Ellis Nilsson
SEK 80 000
Lokala helgonkulter som lekmännens andliga näring

Fredrik Heyman
SEK 480 000
Effekter av globalisering och digitalisering på företag och anställda

Michael Olausson
SEK 23 000
Runsa Borg: En befäst centralplats från sen folkvandringstid - tidig Vendeltid. Om bosättningens gravar.

Martin Rundkvist
SEK 105 000
Hemma på borgen: befästa medeltidsgårdar i Östergötland

Erik Nerep
SEK 360 000
Doktorandbidrag - tillägg

Erik Nerep
SEK 800 000
Förlängning av 2 doktorandbidrag med ytterligare ett år (år 3 i doktorandutbildningen)

Anslag 2015

Stiftelsen beslutade våren 2015 att dela ut ca MSEK 3,7

Simon Andersson
SEK 100 000
Skälig misstanke - juridik

André Asplund
SEK 475 000
Japanskt och Svenskt Bistånd i en Post-2015 era: strategiska intressen eller normativa ambitioner?

Nevra Biltekin
SEK 80 000
Diplomatyrkets formering. Statlig kontroll och diplomatkårens könsmärkning, 1905-1955

Tomas Englund
SEK 50 000
Systematisering av Stäketsamlingen - romersk järnålder till 1900-talet i Fisksätra

Carl Jan Granqvist
SEK 420 000
Ny svensk gastronomi med måltidshistoria

Hans Jeppsson
SEK 209 000
Företagsförvärv och allianser i läkemedelsindustrin

Elisabeth Niklasson
SEK 100 000
Funding Matters - Archaeologists and the political economy of the past in the EU

Robert Nilsson Mohammadi
SEK 170 000
Den stora gruvstrejken i malmfälten: En muntlig historia

Margaretha Nordquist
SEK 85 000
Realm and Rulers: Ideological conceptions in late-medieval Swedish Rhyme Chronicles

Maria Persson
SEK 95 000
Förstudie: Försvarslinjen Uddevalla-Vänersborg

Ale Pålsson
SEK 70 000
Community: Political Culture in St. Barthélemy 1800-1820

Ylva Sjöstrand
SEK 50 000
Handeln med lump som ekonomisk och moralisk praktik 1900-1945

Per Skedinger
SEK 480 000
Effekter av skatter och subventioner

Pehr Wissén
SEK 350 000
Johan Söderbergs gästprofessur i finansiell ekonomi

Zeynep Yetis
SEK 170 000
Öppet entreprenörskap som form för kollaborativt värdeskapande

European Institute of Japanese Studies
SEK 800 000
Fortsättning av doktorandprojekt - Korea

Anslag 2014

Stiftelsen beslutade våren 2014 att dela ut ca MSEK 3,6

Mirjam Amcoff
SEK 50 000
Undersökning av dvärgdrakfenan

Magnus Andersson
SEK 580 000

Atlas över den pågående konflikten i Södra Thailand

Maria Andersson
SEK 40 000

TFL 2014 (Tidskrift för Litteraturvetenskap)

Lotta Berntzon
SEK 73 350

Metodutveckling för analys av neurotoxinet BMMA hos
cyanobakterier

Olof Bortz
SEK 180 000

Doktorandstudier rörande Raul Hilberg och Förintelsens historiska minne

Kelly Chen
SEK 100 000

Studier av Securities Market Access Rules for Foreign Financial Institutions

Thomas Englund
SEK 60 000

Slagfältsarkeologi vid Stäket

European Institute of Japanese Studie
SEK 800 000

Doktorandstudier rörande Korean Business and Economy

Charlotta Forss
SEK 75 000

Forskning rörande The continents and perceptions of the world in the 17th-century Swedish travel and narratives

Andreas Johnsson
SEK 22 000

Undersökningar rörande Periglacial and glacial structures on Svalbard

Mitsuyo Kuwano Lidén
SEK 110 000

Doktorandstudier rörande Learner's perception of proximity in interlanguage performance

Leif Landen
SEK 50 000

Forskning rörande Sekelskiftesgestalter 1900

Anna Launberg
SEK 110 000

Doktorandstudier rörande Commercialization of science: The PET center case

Daniel Schatz
SEK 90 000

Visiting fellowship Harvard University

Anders Sjöbrandt
SEK 36 700

Forskning rörande Från Sweaplats till Almstrid. Omdaningen av Stockholm under efterkrigstiden

Marcus Skarpsvärd
SEK 800 000

Forskning rörande The cost of Legal Certainty

Carolina Uggla
SEK 45 000

Doktorandstudier rörande Kartans system med utgångspunkt  i det sena 1960-talets och det tidiga 1970-talets konst

Zeynep Yetis
SEK 400 000

Doktorandstudier rörande Öppet entreprenörskap som form för kollaborativt värdeskapande

Anslag 2013

Stiftelsen beslutade våren 2013 att dela ut ca MSEK 4,5.

Anders Andersson
SEK 250 000
Bibilioteksstöd till Institutet för Finansforskning

Angiezka Backman
SEK 50 000
Visiting Fellow at Harvard University

Niclas Berggren
SEK 440 000
Sociala attityders ekonomiska betydelse

Martin Dackling
SEK 80 000
Från arvejord till släktklenod

Linus Hagström
SEK 540 000
Utveckling av Utrikespolitiska Institutets Östasienprogram, särskilt genom att knyta en doktorand till programmet.

Lena Holmquist
SEK 135 000
The Old, the New, the Blue. The missing linking to Birka's Black Earth harbour.

Patricia A. Nelson
SEK 180 000
Evolution of Interest Groups in Japan: Governance Structures and Lobbying Strategies.

Erik Nerep
SEK 800 000
Doktorandanslag: Kompetens och maktfördelning i Aktiemarknadsbolag.

Erik Nerep
SEK 800 000
Doktorandanslag: Ett koherent system för aktieägares och bolagsfunktionärers aktiebolagsrättsliga ansvar.

Evgenia Pavloskaia
SEK 100 000
Sustainability Criteria for Biofuels in a Binding Legal Concept.

Julia Pennlert
SEK 15 000
Poesiprocesser på nätet.

Daniel Sahlén
SEK 141 000
Inhemsk eller kolonial teknik: En analys av täljstensgjutformar från vikingatidens Skottland.

Per Skedinger
SEK 440 000
Institutioner på arbetsmarknaden och deras påverkan på anställda och företag.

Anders Thornell
SEK 380 000
Treatment of Acute Diverticulitis: Laparoscopic Lavage vs Resection. A Randomised Controlled Trial.

Anders Torstensson
SEK 30 000
Adaptation of Arctic algae to a High-CO2 World.

Kajsa Tönnesson
SEK 50 000
Djurplanktons roll i Arktis fria vattenmassor.

Aron Verständig
SEK 100 000
Kreditvärderingsinstitutens rättsliga ställning och ansvar (forskarutbildning vid Harvard University).

Frida Wikström
SEK 10 000
Den stora utskrivningen och det psykiatriska rummets förändring under 1900-talets andra hälft.

Anslag 2012

Stiftelsen delade vid sitt majsammanträde 2012 
ut cirka 2 500 000 kronor.

Michael Olausson 
102 000 kronor
Det specialiserade hantverket på Runsa borg. 

Ylva Sjöstrand 
100 000 kronor
 
Mellersta Norrlands hällmålningar ? En nyckel till förståelse av interregionala kontaktnät i sten och bronsålderns Nordeuropa.

Andreas Johnsson 
20 000 kronor 
Field investigation of periglacial structures on Broegger Peninsula (Svalbard) as analogues for Martian landforms.

Kajsa Tönnesson 
35 875 kronor 
Djurplanktons roll i Arktis fria vattenmassor. 

Magnus Andersson
297 000 kr 
Vägen framåt ? en gemensam nordisk strategi för utveckling av politiska och ekonomiska reformer i Nordkorea. 

Per-Olof Bjuggren 
100 000 kronor 
Stöd till internationell konferens i rättsekonomi: The 29th Annual Conference of the European Association of Law & Economics Stockholm, September 20-22, 2012. 

Emelie Palm 
540 000 kronor avseende år 2013 och år 2014 
Fondförvaltande ? En empirisk studie av bakomliggande faktorer för professionella investeringsbeslut. 

Dilan Ölcer
150 000 kr slutanslag 
Avhandling: Politiska incitament och ekonomisk utveckling. 

Laura Ervo
161 000 kronor 
En europaprocessrättslig seminarieserie. 

Stefan Olsson 
210 000 kronor
Redovisning i bank och försäkringsbolag. 

Henrik Alexandersson 
109 000 kronor
Den medeltida kyrkoplatsen ? kyrkolandskapets etablering och förändring i Ranrike ca 1000 ? 1400. 

Ulrika Björk
210 000 kronor 
Etik och det gemensamma i Hannah Arendts politiska filosofi. 

Anna Blomster
105 500 kronor 
Paint it red! The Swedish Cottage and the Construction of National Identities. 

Stina Bäckström 
80 000 kronor 
The Mind´s Movement: A New Account of Expressive Action. 

Sara E. Ellis Nilsson 
75 000 kronor
Medeltida inhemska helgonkult och kristnandet i Skandinavien ? De svenska och danska kyrkoprovinserna fram till 1300.

Konstföreningen vid Handelshögskolan i Stockholm
100 000 kronor för perioden 2012 ? 2016 
Stipendium till medlemmar i Konstföreningen vid HHS samt bidrag till anordnandet av en föreläsningsserie inom konst- och kulturområdet. 

Maja Lagerqvist
49 000 kr 
Gatumusikens Geografi: Känslor, reglering och musikens roll i skapandet av urbana platser i Brighton och Stockholm. 

Ing.-Marie Nilsson 
40 000 kronor
Ströja kyrka ? en aristokratisk medeltidskyrka. Om Brahekyrkan på Visingsö under medeltiden.

© 2018 Johan & Jakob Söderbergs stiftelse