Vad kan man ansöka om forskningsmedel för?

Stiftelsen tar bara emot ansökningar om doktorand eller post dok finansiering inom ämnesområdena ekonomi och juridik. Anslag beviljas endast i form av personliga stipendier. Stiftelsen avser dock bevilja mindre tilläggsanslag hänförliga till redan påbörjade projekt som tidigare har beviljats anslag. Under kommande ansökningsperiod tar stiftelsen inte emot ansökningar inom medicin. Stiftelsen har för denna period redan fattat beslut om sin anslagsgivning på detta område. På områdena kultur och naturvetenskap sker anslagsgivning i särskild ordning.

Så här ansöker du

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 1 februari. Anslagsbeslut meddelas senast den 31 maj varje år.

Ansökan görs elektroniskt. Systemet öppnar för att ta emot ansökningar den 15 december och stänger den 1 februari påföljande år. Utöver ifyllande av formulär bifogas projektbeskrivning om högst 5 sidor samt CV. Se ansökan på apply.se/jjss .

Följande villkor gäller:

Stipendiemedel m.m. för en heltidsforskare under ett år utgå med följande belopp:

a) en doktorand:
Stipendium 264 000 kr
Försäkring 66 000 kr
Litteratur m.m. 10 000 kr
Totalt 340 000 kr

b) en post dok forskare:
Stipendium 420 000 kr
Försäkring 90 000 kr
Litteratur m.m. 20 000 kr (eller mer efter särskild prövning)
Totalt 530 000 kr

Försäkring utgår inte om forskningstiden är 6 månader eller kortare eller om stipendiet motsvarar 50 procent sysselsättning eller mindre.

För doktorander som söker utökad finansiering med anledning av att doktorandens forskningsprojekt inte kan slutföras enligt tidsplan utgår ett fåtal stipendier med 15 000 kr per månad i högst 6 månader. Anslag för försäkring och litteratur utgår inte.

Overhead- och lokalkostnader

Utöver ovanstående beviljas i förekommande fall, och efter särskild prövning, för avsett lärosäte eller forskningsinstitut ett bidrag till indirekta administrationskostnader på 50 000 kr per år och heltidsforskare samt ett bidrag till direkta lokalkostnader på 50 000 kr per år och heltidsforskare. Vid annan finansierad tjänstgöringsgrad sker omräkning av dessa belopp. De båda bidragen får användas fritt för de båda ändamålen. Exempelvis kan hela bidraget till direkta lokalkostnader användas för indirekta kostnader om lokaler finansieras på annat sätt. 

Övrigt

Vid stipendier till både doktorander och disputerade forskare (som tillhör ett lärosäte eller forskningsinstitut) skall alltid en kopia av mottagarens anslagsbrev tillsammans med ett anslagsbrev avseende de två ovan angivna OH bidragen alltid tillställas vederbörande prefekt eller dylik befattningshavare. 

Om en doktorand inte ännu är antagen till det avsedda lärosätet skall anslaget avseende doktorandstipendiet, försäkring, forskningsrelaterade omkostnader, bidraget till OH m.m. alltid villkoras av att doktoranden blir antagen till just det avsedda lärosätet. Om doktoranden inte antas till forskarutbildningen så förfaller således det beviljade anslaget.

Senast sex månader efter projektets avslutande skall en slutrapport, på maximalt 6 000 tecken, om projektet och medlens användning insändas till stiftelsen.  Publikationer (ej enstaka artiklar) skall insändas i minst två exemplar. Vidare förutsätts att stiftelsen nämns i förord eller motsvarande.

Klicka här för att komma till ansökan (eller skriv apply.se/jjss i sökfönstret).

Tips vid ifyllande av ansökan:

1. Använd alltid en uppdaterad version, helst den senaste versionen, av din webläsare. Chrome och Safari fungerar bra. Undvik Internet Explorer som kan läsa in blanketten på ett felaktigt sätt.
2. Om Ansökan inte går att skicka in kan det bero på inaktivitet och att du blivit nerkopplad. Det kan ändå vara så att ansökan syns på din skärm pga att den ligger kvar i datorns cache minne. Testa att logga ut, vänta en minut, och sedan logga in igen. Därefter försök att skicka in på nytt.
3. Om du saknar uppgifter till något fält, men ändå vill skicka in ansökan, kan systemet säga att det inte går att skicka in utan den erforderliga uppgiften (fyll i fältet …). Testa då att skriva ett tecken eller mellanslag i det nämnda fältet och försök igen. Observera dock att detta är en nödlösning. Saknas efterfrågad information kan det leda till att din ansökan förlorar i konkurrenskraft.