Att ansöka om forskningsmedel

Stiftelsen beviljar anslag företrädesvis i form av personliga stipendier eller bidrag för täckande av forskningsrelaterade kostnader. Stiftelsen beviljar i regel inte anslag för tryckningsbidrag samt bidrag till resor eller konferenser. I undantagsfall kan dock stiftelsen bevilja sådana anslag såsom tilläggsanslag om bidraget anknyter till ett forskningsprojekt som stiftelsen redan har finansierat.

Anslagsbeslut för 2019 års anslagsgivning meddelas senast den 31 maj 2019.

Stiftelsen avser inte bevilja nya ansökningar inom ämnesområdena ekonomi och juridik under 2019. Stiftelsen avser dock bevilja mindre tilläggsanslag hänförliga till för redan påbörjade projekt som tidigare har beviljats anslag. Under perioden fr.o.m. 2018 t.o.m. 2020 tar stiftelsen inte emot ansökningar inom medicin och naturvetenskap. Stiftelsen har för denna period redan fattat beslut om sin anslagsgivning inom dessa områden. Stiftelsen avser däremot i vanlig ordning dela ut anslag inom området kultur i vid bemärkelse, vari inbegrips arkeologi och historia.

Såhär ansöker du

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 1 februari 2019 för att behandlas under 2019 års anslagsgivning.

Ansökan görs genom att fylla i och skicka in nedanstående formulär samt att per e-post skicka in en projektbeskrivning om högst 5 sidor. Till projektbeskrivningen ska CV för sökande samt eventuella medarbetare bifogas. Sökande doktorand ska bifoga yttrande av handledare. Handlingarna skickas till info@johanochjakobsoderbergsstiftelse.se. Ange namn och person-/organisationsnummer i rubriken.
Glöm inte att i formuläret ange om anslag sökes på annat håll och i så fall var.