Vad kan man ansöka om forskningsmedel för?

Stiftelsen tar bara emot ansökningar om doktorand eller post dok finansiering inom ämnesområdena ekonomi och juridik. Anslag beviljas endast i form av personliga stipendier. Stiftelsen avser dock bevilja mindre tilläggsanslag hänförliga till redan påbörjade projekt som tidigare har beviljats anslag. Under 2022 tar stiftelsen inte emot ansökningar inom ämnesområ­dena medicin, naturvetenskap och kultur. Inom dessa ämnesområden sker anslagsgiv­ningen i särskild ordning. Stiftelsen har för 2022 därvid redan fattat beslut om sin anslags­giv­ning i dessa ämnen.

Så här ansöker du

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 1 februari. Anslagsbeslut meddelas senast den 31 maj varje år.

Ansökan görs elektroniskt. Systemet öppnar för att ta emot ansökningar den 15 december och stänger den 1 februari påföljande år. Utöver ifyllande av formulär bifogas projektbeskrivning om högst 5 sidor samt CV. Se ansökan på apply.se/jjss .

Följande villkor gäller under 2022:

Stipendiemedel m.m. för en heltidsforskare under ett år utgå med följande belopp:

a) en doktorand:
Stipendium 264 000 kr
Försäkring 66 000 kr
Litteratur m.m. 10 000 kr
Totalt 340 000 kr

b) en disputerad forskare:
Stipendium 420 000 kr
Försäkring 90 000 kr
Litteratur m.m. 20 000 kr (eller mer efter särskild prövning)
Totalt 530 000 kr

Försäkring utgår inte om forskningstiden är 6 månader eller kortare eller om stipendiet motsvarar 50 procent sysselsättning eller mindre.

För doktorander som söker utökad finansiering med anledning av att doktorandens forskningsprojekt inte kan slutföras enligt tidsplan utgår ett fåtal stipendier med 15 000 kr per månad i högst 6 månader. Anslag för försäkring och litteratur utgår inte.

Overhead- och lokalkostnader

Utöver ovanstående beviljas i förekommande fall, och efter särskild prövning, för avsett lärosäte eller forskningsinstitut ett bidrag till indirekta administrationskostnader på 50 000 kr per år och heltidsforskare samt ett bidrag till direkta lokalkostnader på 50 000 kr per år och heltidsforskare. Vid annan finansierad tjänstgöringsgrad sker omräkning av dessa belopp. De båda bidragen får användas fritt för de båda ändamålen. Exempelvis kan hela bidraget till direkta lokalkostnader användas för indirekta kostnader om lokaler finansieras på annat sätt. 

Övrigt

Vid stipendier till både doktorander och disputerade forskare (som tillhör ett lärosäte eller forskningsinstitut) kommer stiftelsen alltid att tillställa vederbörande prefekt eller dylik befattningshavare en kopia av destinatärens anslagsbrev tillsammans med ett anslagsbrev avseende de två ovan angivna OH-bidragen.

Om en doktorand inte ännu är antagen till det avsedda lärosätet kommer anslaget avseende doktorandstipendiet, försäkring, forskningsrelaterade omkostnader, bidraget till OH m.m. alltid villkoras av att doktoranden blir antagen till just det avsedda lärosätet. Om doktoranden inte antas till forskarutbildningen så förfaller således det beviljade anslaget.

Senast sex månader efter projektets avslutande skall en slutrapport, på maximalt 6 000 tecken, om projektet och medlens användning insändas till stiftelsen.  Publikationer (ej enstaka artiklar) skall insändas i minst två exemplar. Vidare förutsätts att stiftelsen nämns i förord eller motsvarande.

Klicka här för att komma till ansökan (eller skriv apply.se/jjss i sökfönstret).