Vad kan man ansöka om forskningsmedel för?

Stiftelsen tar bara emot ansökningar om doktorand eller post dok finansiering inom ämnesområdena ekonomi och juridik. Anslag beviljas endast i form av personliga stipendier. Stiftelsen avser dock bevilja mindre tilläggsanslag hänförliga till redan påbörjade projekt som tidigare har beviljats anslag. Under 2024 tar stiftelsen inte emot ansökningar inom ämnesområ­dena medicin, naturvetenskap och kultur. Inom dessa ämnesområden sker anslagsgiv­ningen i särskild ordning. Stiftelsen har för 2024 därvid redan fattat beslut om sin anslags­giv­ning i dessa ämnen.

Så här ansöker du

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 1 februari. Anslagsbeslut meddelas senast den 31 maj varje år.

Ansökan görs elektroniskt. Systemet öppnar för att ta emot ansökningar den 15 december och stänger den 1 februari påföljande år. Utöver ifyllande av formulär bifogas projektbeskrivning om högst 5 sidor samt CV. Se ansökan på apply.se/jjss .

Stipendiemedel
Vid 2024 års anslagsgivning så skall stipendiemedel m.m. för en heltidsforskare under ett år
utgå med följande belopp:

a) en doktorand (100 %):
Stipendium 300 000 kr (12 x 25 000 kr)
Försäkring 75 000 kr (12 x 6 250 kr)
Litteratur m.m. 15 000 kr
Totalt 390 000 kr

b) en disputerad forskare (100 %):
Stipendium 480 000 kr (12 x 40 000 kr)
Försäkring 102 000 kr (12 x 8 500 kr)
Litteratur m.m. 28 000 kr (eller mer efter särskild prövning)
Totalt 610 000 kr

c) en disputerad forskare (75 %):
Stipendium 360 000 kr (12 x 30 000 kr)
Försäkring 76 500 kr (12 x 6 375 kr)
Litteratur m.m. 23 500 kr (eller mer efter särskild prövning)
Totalt 460 000 kr

Försäkring utgår inte om forskningstiden är 6 månader eller kortare eller om stipendiet
motsvarar 50 procent sysselsättning eller mindre.
För doktorander som söker utökad finansiering med anledning av att doktorandens
forskningsprojekt inte kan slutföras enligt tidsplan utgår stipendium med 20 000 kr per månad
i högst 6 månader. Anslag för försäkring och litteratur utgår inte. I särskilda fall kan stipendium
utgå med högre belopp och för längre perioder.

Overhead- och lokalkostnader
Utöver ovanstående beviljas i förekommande fall, och efter särskild prövning, för avsett
lärosäte eller forskningsinstitut ett bidrag till indirekta administrationskostnader på 50 000 kr
per år och heltidsforskare samt ett bidrag till direkta lokalkostnader på 50 000 kr per år och
heltidsforskare. Vid annan finansierad tjänstgöringsgrad sker omräkning av dessa belopp. De
båda bidragen får användas fritt för de båda ändamålen. Exempelvis kan hela bidraget till
direkta lokalkostnader användas för indirekta kostnader om lokaler finansieras på annat
sätt. För professorer och forskare med utökad forskning i sin tjänst, t.ex. på grund av nedsatt
undervisningsskyldighet, kan dessa bidrag komma att reduceras. Dessa bidrag utgår inte heller
vid stipendiefinansiering av doktorand som får stipendium för att kunna avsluta sin
forskarutbildning efter det att den ordinarie forskarutbildningstiden löpt ut.

Om en postdoktoral forskare byter lärosäte så skall kvarstående medel avseende ovanstående
två OH bidrag överföras från det tidigare lärosätet eller forskningsinstitutet till det nya
lärosätet/forskningsinstitutet, dock först efter godkännande av styrelsen för JJSS.

Utbetalning
För doktorander utbetalas stipendiebeloppet till doktoranden själv en gång per kvartal.
Försäkring och forskningsrelaterade omkostnader utbetalas normalt också direkt till
doktoranden och då i början av den ettåriga forskningsperioden. Efter varje ettårsperiod så skall
doktoranden presentera dels ett handledarintyg, dels en redovisning av användningen av förra
årets anslag för att kunna rekvirera ytterligare, anslagna medel. Anslag avseende medel för
doktorand-utbildning, försäkring och forskningsrelaterade omkostnader till doktorander vid
HHS eller därtill anknutna forskningsinstitut får dock utbetalas i sin helhet på en gång till HHS
resp. berört forskningsinstitut.

För postdoktorala forskare utbetalas stipendiebeloppet till forskaren själv en gång per halvår.
Försäkring och forskningsrelaterade omkostnader utbetalas normalt också direkt till forskaren
själv och då i början av den ettåriga forskningsperioden. Om forskaren tillhör ett lärosäte eller
forskningsinstitut och forskaren har beviljats ett större forskningsrelaterat omkostnadsbelopp
så skall detta anslag förvaltas av lärosätet eller forskningsinstitutet. För att kunna rekvirera
ytterligare medel av det berörda anslaget så skall forskaren först avge en redogörelse för
användningen av förra årets beviljade anslag.

Övrigt
Vid stipendier till både doktorander och disputerade forskare (som tillhör ett lärosäte eller
forskningsinstitut) skall alltid en kopia av mottagarens anslagsbrev tillsammans med ett
anslagsbrev avseende de två ovan angivna OH bidragen alltid tillställas vederbörande prefekt
eller dylik befattningshavare.

Om en doktorand inte ännu är antagen till det avsedda lärosätet skall anslaget avseende
doktorandstipendiet, försäkring, forskningsrelaterade omkostnader, bidraget till OH m.m. alltid
villkoras av att doktoranden blir antagen till just det avsedda lärosätet. Om doktoranden inte
antas till forskarutbildningen så förfaller således det beviljade anslaget.

Senast sex månader efter projektets avslutande skall en slutrapport, på maximalt 6 000 tecken,
om projektet och medlens användning insändas till stiftelsen tillsammans med en
publikationsförteckning. Publikationer (ej enstaka artiklar) skall insändas i minst två exemplar.
Vidare förutsätts att stiftelsen nämns i förord eller motsvarande.

Klicka här för att komma till ansökan (eller skriv apply.se/jjss i sökfönstret).