Stiftelsens grundare Johan Söderberg (1923–2011)

Johan Söderberg - Stiftelsens grundare

Johan Söderberg var civilekonom, företagsledare, och ekonomie hedersdoktor. Han var äldste son till Ragnar Söderberg och dennes första hustru Ingegerd (f . Wallenberg). Efter studenten vid Beskowska skolan i Stockholm 1941 genomgick han reservofficersutbildning. Det var dessutom närmast självklart att han för sina postgymnasiala studier skulle välja Handelshögskolan i Stockholm. Med detta lärosäte hade familjen Söderberg nämligen nära relationer. Johans farfar, Olof A. Söderberg, var en av stiftarna och hans morfar Axel Wallenberg var halvbror med Knut Agathon Wallenberg, som den 19 maj 1903 hade överlämnat en donationen till den nybildade Handelhögskoleföreningen.

Johan Söderberg utexaminerades som civilekonom våren 1945. Han fortsatte studera företagsekonomi bl.a. grosshandelns distributionsproblem på Columbia Universitet i New York. Återkommen till Sverige uppmuntrades Johan att fortsätta sina akademiska studier. Så blev det inte, eftersom fadern Ragnar önskade att sonen skulle arbeta inom familjeföretaget, stålgrossisten Söderberg & Haak. Där var han sedan 1944 − redan innan han var klar på Handelshögskolan − styrelseledamot. Detta var början på en lång karriär inom näringslivet.

Platsen i styrelsen i Söderberg & Haak behöll Johan till 1971, de sista åren som vice ordförande. Han efterträdde 1956 fadern Ragnar som företagets VD. Efter 13 år, 1969, avgick Johan från posten som VD. Han blev i stället VD och styrelseledamot i företaget Ratos. I detta bolag kom Johan Söderberg att vara styrelseledamot i nära tjugofem år (1969−93), de första fyra åren som VD. Johan Söderbergs engagemang i ledningen för Ratos innebar att han också var styrelseledamot i dotterbolaget Smedjebackens Valsverks AB under åren 1969−71.

Utöver Söderberg & Haak, Ratos och dotterbolagen var Johan Söderberg styrelseledamot i ett antal andra bolag. Det första invalet var 1955 i AB Svenska Järnvägsverkstäderna. Ett annat bolag där han tidigt tog plats i styrelsen var Försäkringsbolaget Pensionsgaranti. Det är ett ömsesidigt försäkringsbolag, som bildades 1961 till följd av en uppgörelse mellan arbetsgivar- och tjänstemannaorganisationer om individuell tilläggspension (ITP). Johan valdes till styrelsen från början och stannade fram till 1994. Under de senaste femton åren av den mandatperioden var han också styrelseledamot i det till försäkringsbolaget anknutna AMF-kreditförsäkring.

Johan Söderberg blev också invald i ett antal näringslivsorganisationer. 1956 blev han styrelseledamot i Sveriges Grossistförbund (föregångaren till Svensk Handel), och var dess vice ordförande under åren 1968−70. Han satt även Järnverksföreningen, en sammanslutning av representanter för stålproducenter och branschens grossistföretag. Han invaldes också bergsmannaorden Sancte Örjens Gille 1955.

1964 blev Johan Söderberg ledamot av den svenska nationalkommittén inom Internationella handelskammaren (International Chamber of Commerce, ICC). I Sverige var han även ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademiens transportforskningskommission (1964−92), de sista aderton åren som vice ordförande. Internationellt valdes han in i styrelsen för den Internationella handelskammarens Transport Policy Board i Paris och var dess ordförande 1978−84. Även i övrigt utvecklade Johan Söderberg goda förbindelser med Frankrike, bl.a. tilldelades han 2008 officerstecknet av Hederslegionen.

Vid sidan av sina engagemang i företag och näringslivsorganisationer kom Johan Söderberg att göra betydande insatser för Handelshögskolan i Stockholm.1968 blev han ledamot av styrelsen för Handelshögskoleföreningen, som representant för dem satt han även med I direktionen för Handelshögskolan. Johan var ordförande i Ragnar Söderbergs stiftelse 1974−93. Denna stiftelse, liksom Torsten Söderbergs Stiftelse, bildades 1960 med syfte att stödja vetenskaplig forskning och undervisning i ekonomi, medicin och rättsvetenskap. De båda stiftelserna har förutom anslag till enskilda forskare finansierat ett stort antal professurer.

2004 bildade Johan en egen stiftelse, nämligen Johan och Jakob Söderbergs Stiftelse vars ändamål är något bredare än de äldre stiftelserna genom att den, förutom ekonomi, medicin och rättsvetenskap även stödjer naturvetenskap och kultur.  

Handelshögskoleföreningen blev han 1969 utsedd till ledamot av Handelshögskolans direktion, dess styrelse. Den befattningen uppehöll han i drygt tjugofem år till 1995, varav de sista sju åren som vice ordförande. Ett ytterligare uppdrag med anknytning till Handelshögskolan var hans ledamotskap av styrelsen för Institutet för företagsledning (IFL) under åren 1971−94. För alla dessa insatser promoverades han den 5 oktober 1984, tillsammans med bland andra Peter Wallenberg, till ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan.

Johan Söderbergs välvilja mot Handelshögskolan fick ytterligare uttryck, då dess ledning två år senare förvärvade Stockholms universitets studentkårs kårhus på Holländargatan och tomten nedanför på Saltmätargatan för att där uppföra en ny byggnad. För finansieringen av denna, som invigdes i december 1988, donerade Johan Söderberg av egna medel 10 miljoner kronor och är i denna byggnad ihågkommen genom att en av salarna bär namnet Johan. Han hedrades också 1994 med utmärkelsen Årets forskningsfrämjare vid Ekonomiska forskningsinstitutet, den del av Handelshögskolan som skulle ha blivit hans hemvist om han hade fortsatt sina akademiska studier.

Johan Söderbergs intresse för forskning kom vidare till uttryck genom hans arbete som ordförande i Ragnar Söderbergs stiftelse 1974−93. Denna liksom Torsten Söderbergs stiftelse bildades 1960 med syfte att stödja vetenskaplig forskning och undervisning i ekonomi, medicin och rättsvetenskap. De båda stiftelserna har förutom anslag till enskilda forskare finansierat ett antal professurer inom de tre områdena. Länge hade de gemensam administration men valde 2010 att gå skilda vägar. När detta skedde, fanns ytterligare en Söderbergstiftelse genom att Johan 2004 hade bildat Johan och Jakob Söderbergs stiftelse.

Dess ändamål är något bredare än de äldre stiftelserna genom att den, förutom ekonomi, medicin och rättsvetenskap, stödjer naturvetenskap och kultur. Det senare av ändamålen är ett uttryck för Johan Söderbergs vidare intressen vid sidan av hans omfattande engagemang i familjens företag och stiftelser, näringslivsorganisationer samt hans Alma mater Handelshögskolan i Stockholm. Sammantagna innebär Johan Söderbergs insatser att han har givit betydande bidrag till svenskt näringsliv, forskning och utbildning.